Zapsat dítě

Ředitelka školy stanovuje v souladu § 46, odst. 1 Zákona 561/2004 Sb. v platném znění termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání: 

Termíny a časy zápisu

 •  čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:30 do 18:00 hodin
 •  pátek  22. 4. 2022 od 14:30 do 18:00 hodin
 •  sobota 23. 4. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin 

Zápis bude uzavřen 23. 4. 2022 v 14 hodin.

V souladu s cílovou kapacitou školy, zapsanou ve školském rejstříku, je možné otevřít ve školním roce 2022/2023 tři třídy 1. ročníku. Jejich naplněnost je podmíněna psychohygienickými podmínkami a vazbou na společné vzdělávání.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1.  do datové schránky školy: 4c2mj24
 2.  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 3.  poštou,
 4.  osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

ad 2. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem
bez uznávaného  elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

ad 4. V případě osobního podání je možné toto učinit pouze v těchto termínech a časech:

 • čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:30 do 18:00 hodin
 •  pátek  22. 4. 2022 od 14:30 do 18:00 hodin
 •  sobota 23. 4. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin 

Elektronická žádost

Podmínkou zápisu je vyplněná a doručená žádost do 23. 4. 2022 do 14:00 hodin. Tuto žádost získáte na adrese http://zapisdozs.brno.cz (pravděpodobné datum otevření registrace 1. 3. 2022). Tato registrace (číselný identifikátor) je podmínkou pro evidenci vaší přihlášky u nás ve škole.

 1.  Vyplňte elektronickou žádost k přijetí k základnímu vzdělávání na  http://zapisdozs.brno.cz
 2.  Tím získáte jedinečný číselný identifikátor.
 3.  Žádost si vytiskněte, uložte.

Ti, kteří už měli rezervovaný termín a čas pro zápis na naší škole, už tuto žádost mají vygenerovanou.
Stačí ji jen podepsat a doručit dle výše uvedených možností doručení.

Jak bude zápis probíhat?

Podrobné informace včetně směrnice zveřejníme před zápisem. 
Aktuální Směrnice s kritérii pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 bude zveřejněna v sekci Dokumenty/Směrnice i v sekci Aktuality.

Povinně zveřejňované informace naleznete ZDE.

Kdy budou výsledky?

Výsledky budou zveřejněny v sekci Aktuality a na výlepu u hlavního vchodu školy  v zákonné lhůtě dle správního řádu (do 30 dnů od podání žádosti ke vzdělávání). Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání telefonicky nebo emailem vedeni@bakalka.cz.

Dále by vás mohlo zajímat

Magistrát města Brna uvádí na registračním portále následující informace:

Tisk žádosti o přijetí

Pro otevření žádosti je třeba mít k dispozici prohlížeč PDF souborů. Tento prohlížeč je běžným vybavením každého počítače. Pokud prohlížeč na vašem počítači není, doporučujeme nainstalovat např. Adobe

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (povinný zápis), může být přijato k plnění povinné školní

Zákonní zástupci žáka mohou požádat ředitelku školy o odklad povinné školní docházky. Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je ke stažení na webových stránkách školy v sekci Škola/Dokumenty ke stažení/Formuláře.
Zákonní zástupci podávají žádost o odklad povinné školní docházky ředitelce

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče) je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní

Vážení rodiče, v rámci zkvalitnění přípravy dítěte na vstup do školy Vám nabízíme ve spolupráci s PPP Brno kurz EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY. Dítě se seznámí s prostory školy a třídy za účasti rodičů. Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné
Informace k přijetí dítěte do jiného než prvního ročníku (přestup z jiné školy) Před uvažovaným podáním žádosti o přestup dítěte do kteréhokoliv ročníku školy je třeba se spojit se školou ke zjištění, zda je přestup možný. Určujícím faktorem může být např. rozdíl ve vyučovaném cizím jazyce,
Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky ohledně zápisu dětí do 1. třídy. Jak poznáme vhodnou školu pro naše dítě? Doporučujeme využít všechny informační zdroje, které Vám pomohou vytvořit obraz o škole. Nespoléhejte se pouze na informace, které Vám sama škola nabízí. Kromě údajů, které má škola