Školní družina

Školní družina je rozdělena do 10 oddělení. Její provoz začíná v 6:30 a končí v 17:00 hodin. Pro zajištění řádného chodu školní družiny se předpokládá úzká spolupráce mezi týmem pedagogů družiny a rodiči.

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.

Děti školní družiny se mohou účastnit řady celodružinových akcí:  bruslení, karnevalu, pěvecké soutěže, módní přehlídky, atletické olympiády, návštěvy divadla v Klubu Leitnerka. Děti mohou také ve školní družině navštěvovat kroužky – sportovní, výtvarný, rukodělný „Šikulky“ a „Klub mladých čtenářů na Bakalce“.

školní družina 2017

Konzultační hodiny v ŠD

  • Pondělí: 15:30-17:00

V této době Vám bude ve školní družině k dispozici vedoucí vychovatelka Ing. Jana Kotoučková k zodpovězení dotazů, připomínek a podnětů týkajících se provozu školní družiny, případně k domluvení schůzky s p. vychovatelkami jednotlivých oddělení. Po telefonické domluvě je možné sjednat i jiný termín.

Další informace k provozu Školní družiny

Hledáte telefonický kontakt na jednotlivé vychovatele Školní družiny? vychovatel/ka telefon Kancelář ŠD, Bc.Tereza Kozáková, Markéta Pírková 543 426 928 Romana Kanková, Zlatka Šilhanová, Čeněk Cenek 543 426 926 Bc. Katarína Ungárová, Hana Jebasová, Martina Rozumková 543 426 927 Vedoucí vychovatelka
Vnitřní řád školní družiny je součástí školního řádu.
Září Říjen Šachový turnaj ve ŠD Návštěva divadelního představení – KLUB LEITNEROVA Listopad Návštěva divadelního představení – KLUB LEITNEROVA Recitační soutěž ŠD Zábavné odpoledne pro strašidla Prosinec Návštěva divadelního představení – KLUB LEITNEROVA Vánoční vystoupení na ZELNÉM TRHU Leden
V rámci pobytu ve Školní družině se děti mohou zapojit do kroužků, které vedou paní vychovatelky a pan vychovatel. Nabízíme dětem následující kroužky - sportovní, výtvarný, rukodělný "Šikulky" a "Klub mladých čtenářů na Bakalce". Kroužek Den/čas konání/ učebna Vychovatelka/ vychovatel Termín
Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v odpoledních hodinách, prohlubovat a upevňovat znalosti a vědomosti. Při docházce do školní družiny děti plní úkoly vyplývající z výchovného plánu, věnují se zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti. V době od 14:00 do 15:00 se děti ze ŠD
6:30 - 7:35 ranní klidové činnosti, hry 11:40 – 13:30 příchod dětí po ukončení výuky do ŠD, režimové momenty před obědem, oběd, odpočinková činnost 12:30- 13:45 možnost vyzvednout dítě po obědě dle rozpisu poté až v 15:00 13:45 -14:00 výchovně vzdělávací činnosti 14:00- 15:00 vycházky 15:00- 17:00
Prosíme předem při nepřítomnosti či změně odchodu dítěte napsat na lístek papíru, po telefonické domluvě dítě nemůže být propuštěno samotné!
200,- Kč za měsíc, zpravidla 2x ročně bankovním převodem. První splátka za období září až prosinec a druhá za leden až červen, nejpozději do konce následujícího měsíce.