Povinně zveřejňované informace

1. úplný název

 • Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

2. důvod a způsob založení povinného subjektu

3. popis vnitřní organizační struktury

4. kontaktní údaje povinného subjektu

4.1. kontaktní poštovní adresa

 • Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, Brno, 639 00

4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, Brno, 639 00

4.3. úřední hodiny

 • září až červen: pondělí a středa 9 - 12 hod, 13 - 15 hod
 • v období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin v době práznin jsou dostupné vždy v sekci https://www.bakalka.cz/aktuality

4.4. telefonní čísla

4.5. fax

 • 543 215 247

4.6. adresa internetové stránky

4.7. adresa e-podatelny

4.8. další elektronické adresy

 • ID datové schránky: 4c2mj24

5. bankovní spojení

6. IČ

 • IČO: 48512681

7. DIČ

 • nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.2. rozpočet

9. žádosti o informace

10. příjem žádostí a dalších podání

11. opravné prostředky

 • Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).

  Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

  Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.“

12. seznam používaných formulářů

13. popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. nejdůležitější používané předpisy

 • Jsou přístupné v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

14.2. vydané právní předpisy

15. úhrady za poskytování informací

15.1. sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • --

16. licenční smlouvy

16.1. vzory licenčních smluv

 • bez licenčních smluv

16.2. výhradní licence

 • bez licenčních smluv

17. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.