Rozšířená výuka jazyků

Jazyková profilace školy je realizována nejen neobvykle širokou nabídkou povinných předmětů, ale i množstvím zájmových aktivit. 

Povinné předměty

  • anglický jazyk od 1. ročníku
  • německý a francouzský jazyk od 6. ročníku
  • pracovní činnosti v anglickém jazyce (1. - 5. třída)
  • informatika v anglickém jazyce

Výuka formou nepovinných předmětů a zájmových kroužků

  • německý jazyk
  • konverzace v anglickém jazyce
  • konverzace v německém jazyce
  • konverzace ve francouzském jazyce
  • příprava ke Cambridge zkouškám
Úspěšnost v oblasti jazykového vzdělávání potvrzují výsledky mezinárodního testování SCATE, v němž podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky (SERRJ) dosahují naši žáci úrovní B1 až B2, což odpovídá požadavkům na nižší a vyšší úroveň státní maturitní zkoušky z cizího jazyka.
 

Při tvorbě ŠVP se škola snažila maximálně využít disponibilní hodiny, jejichž náplň určuje sama škola, pro výuku cizích jazyků. Pro srovnání uvádíme tabulky počtu výuky cizích jazyků na naší škole a na jiných školách bez výuky cizích jazyků.

Při výuce jazyků jsou žáci rozděleni do menších skupin, což umožňuje pedagogům i žákům samotným zajímavější, kreativnější a přínosnější průběh vyučování.
Žáci mají možnost výuky ve speciálně vybavené jazykové laboratoři vybavené nejmodernější technikou, což umožňuje učiteli používat soudobé výukové trendy.