Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

V roce 2016 statutární město Brno zpracovalo v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL projektovou žádost, která byla MŠMT předložena v říjnu 2016. Hodnotící proces byl ukončen 28. 2. 2017, kdy hodnotící komise MŠMT doporučila projektový záměr k financování. Od 1. září 2017 tedy statutární město Brno realizuje projekt s názvem „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“ v hodnotě téměř 50 000 000 Kč. Nositelem projektu je odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, a osvěta k inkluzivnímu vzdělávání pro rodiče a veřejnost ve městě Brně. Do projektu je zapojeno celkem 68 základních škol, z toho 66 škol zřizovaných městem Brnem a/nebo jeho městskými částmi, 2 partnerské školy jiných zřizovatelů a 7 organizací neformálního vzdělávání, které doučují zejména žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí: DROM, Domov svaté Markéty, Muzeum romské kultury, Petrov, Ratolest, Teen Challenge International, Diagnostický ústav pro mládež.

V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků zapojených škol, které úspěšně navazuje na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhá na všech zapojených školách i organizacích.

Významnou aktivitu představují kroužky sociálního rozvoje a aktivního občanství, které probíhají na všech zapojených školách. Kroužky jsou otevřeny pro žáky všech ročníků, přiměřeně k věku žáků jsou využívány metody skupinové práce, diskuze, hraní rolí, práce s textem, vyjednávání a rozvoje písemné argumentace, prezentace, kritického myšlení, apod. Na některých školách je v rámci kroužku podpořen žákovský parlament.

V projektu jsou dále systematicky podporovány školy s vyšším a vysokým počtem znevýhodněných žáků, a to v oblasti spolupráce s rodiči žáků. Projekt v této oblasti propojuje aktéry ve vzdělávání, kteří se zapojují do komplexního přístupu k dítěti, neziskové a další organizace, které pracují se znevýhodněnými žáky a jejich rodiči. Projekt mj. přinese připravenost zapojených škol na přijímání žáků ze sociálně vyloučených lokalit, kteří mohou na zapojené školy nastoupit v důsledku změn, které žadatel v rámci KPSVL připravuje v oblasti bydlení, tj. bydlení pro rodiny s dětmi mimo vyloučenou lokalitu ve spádovosti škol běžného typu.4

Na všech zapojených školách v rámci projektu probíhají aktivity kariérového poradenství, neboť dalším cílem projektu je udržitelné zkvalitnění kariérového poradenství na základních školách a navázání efektivní spolupráce s oblastí zaměstnavatelů a středních škol.