Pravidla distanční výuky a rozvrh - platné od 15. 10. 2020

Pravidla distanční výuky a rozvrh - platné od 15. 10. 2020

14. 10. 2020Mgr. Eva Čermáková

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin pro synchronní výuku (formou videokonferencí) byl publikován v sekci Rozvrhy. 

Pravidla distanční výuky - Bakalka

Prostředky

 1. Škola provozuje jednotné prostředí pro výuku, spolupráci a komunikaci v rámci G Suite pro vzdělávání. 
 2. V souladu s legislativou jsou žákům 1.-9. ročníku zřízeny online účty. 
 3. Toto jednotné prostředí umožňuje:
  • vzájemnou komunikaci mezi školou a žáky i mezi žáky navzájem (e-mail, chat, videokonference),
  • přistupovat ke svým dokumentům a jiným souborům odkudkoliv. Není závislé na prostředcích školy. Je tedy vhodné pro vzdálenou práci, spolupráci i výuku, 
  • zadávat, vypracovat, odevzdávat a klasifikovat úkoly a jiné žákovské projekty bez ohledu na formu výuky (distanční/prezenční), 
  • poskytovat zpětnou vazbu k žákovské práci.

Výuka

 1. Distanční výuka je součástí novely školského zákona (2020). Ten zavádí pro žáky povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.
 2. Distanční výuka a její průběh, výstupy a hodnocení jsou rovnocenné s výukou prezenční.
 3. Distanční výuka klade rozdílné nároky na žáky i na učitele. Hodinová dotace distanční výuky proto neodpovídá hodinové dotaci běžného rozvrhu žáka. 
 4. Ve dnech školního vyučování je povinností žáka sledovat průběh distančního vyučování, připojovat se na videokonference dle rozvrhu distanční výuky, kontrolovat e-mailovou schránku a obsah i případné změny v Kurzech Google Classroom. 
 5. Výuka, zadávání a poskytování zpětné vazby neodpovídá klasickému rozvrhu, ale funguje v delších, ideálně týdenních cyklech. 

Průběh distanční výuky

 1. Žák pracuje podle týdenního plánu, který nastaví třídní učitel a učitelé ostatních předmětů.
 2. Distanční výuka probíhá v pravidelném rytmu ve dnech školního vyučování. 
  • Zadávání nových materiálů a úkolu v dopoledních hodinách. 
  • Škola nezadává úkoly ze dne na den nebo například z pátku na pondělí. 
 3. Výuka neprobíhá v odpoledních hodinách, během víkendů a státních svátků a školních prázdnin.
 4. Žák má nárok na distanční výuku, zpětnou vazbu i podporu při výuce v době školního vyučování, proto rovněž  nelze očekávat, že  škola bude řešit vaše připomínky a dotazy obratem i ve večerních hodinách a ze dne na den. 
 5. Pokud technické vybavení žáka a jeho internetová konektivita neumožňuje plnohodnotné zapojení do distanční výuky, poskytne mu škola náhradní podporu (tištěné materiály, e-mailová komunikace, …- viz informace níže

Rozsah distanční výuky

 1. Distanční výuka probíhá formou videokonference (synchronní výuka) - viz upravený rozvrh hodin zveřejněný 14. 10. 2020.
 2. Další formou práce je asynchronní výuka zadávaná pomocí Kurzů Google Classroom.

Pokud žák nemá podmínky pro distanční výuku

 1. V případě, že žák nemá podmínky k distanční výuce (připojení k internetu, vybavenost technikou, možnost videokonference), zákonný zástupce žáka neprodleně kontaktuje třídního učitele a domluví si vhodný způsob vzdělávání.
 2. Žáci, kteří nemají možnost zúčastnit se výuky formou videokonferencí, oznámí tuto skutečnost svému třídnímu učiteli a dohodnou předání materiálů a formu jiného zadání práce. 

Pro zákonné zástupce

 1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce. 
 2. Pokud se žák nepřihlásí k distanční výuce, neplní úkoly v termínu bez předchozí domluvy s vyučujícím, škola vyhodnotí každý den jako absenci a zákonný zástupce je povinen jej omluvit z distanční výuky stejným způsobem, jako při prezenční formě výuky, nejlépe formou e-mailu třídnímu učiteli. 
 3. Zákonný zástupce má možnost sledovat průběh distanční výuky a míru splněných/nesplněných úkolů formou dohledu v jednotlivých kurzech. 
 4. Zákonní zástupci v průběhu videokonference nevstupují svými komentáři do výuky. V případě, že mají naléhavou potřebu komunikace s vyučujícími, prosíme,  ať tak učiní v jiném čase po předchozí e-mailové dohodě s pedagogem.
 5. K této funkci jsou vyzváni formou e-mailové pozvánky. 

Hodnocení distanční výuky

 1. Základem klasifikace je kombinace známek z prezenční a distanční výuky.
 2. V rámci distanční výuky se hodnotí:
 • Aktivita v přístupu k distanční výuce
 • Známky za projekty
 • Známky za dílčí práce
 • Známka z přezkoušení formou ústního pohovoru formou videokonference.

                                                                                                            PhDr. Yveta Gašparcová, ředitelka školy