Podmínky pro nástup žáků do školy

Podmínky pro nástup žáků do školy

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s metodikou MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) o provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 Vás informujeme o těchto důležitých skutečnostech:

1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy v případě žáka 1. stupně do 18. 5. 2020. S ohledem na velké organizační nároky na organizaci Vás žádáme, abyste tak učinili již do 13. 5. 2020. Zákonní zástupci žáků 9. ročníků vyjádří zájem o docházku do 7. 5. 2019. Po těchto termínech již nebude možné žáka do skupin zařadit.

2. Před vstupem do školy je zákonný zástupce povinnen předat škole čestné prohlášení, které zahrnuje písemné potvrzení o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučeními a také prohlášení o bezinfekčnosti (potvrzení o tom, že se neprojevily v posledních dvou týdnech u dítěte příznaky virového infekčního onemocnění). O způsobu předání budou rodiče s předstihem informováni na webových stránkách školy. Formulář čestného prohlášení obdrží zákonní zástupci přihlášených žáků, popř. je ke stažení ve výše uvedeném odkazu MŠMT.

Organizační pokyny:

1. Žáci 9. ročníku od 11. 5. 2020 a žáci 1. - 5. ročníku od 25. 5. 2020 mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole.  Docházka do školy je dobrovolná.

2. Pro příchod do školy je stanoveno časové rozpětí 7:30-8:15. Žáci musí mít při vstupu nos i ústa chráněny rouškou.

3. Pro zákonné zástupce a jiné osoby doprovodu žáků platí přísný zákaz vstupu do budovy školy.

4.  Žáci nebudou vstupovat do prostoru šaten, odložení svrchního oděvu a přezutí do přinesených přezůvek bude probíhat až ve třídě.

5. Po celou dobu pobytu ve škole musí všichni žáci dodržovat hygienická a organizační pravidla stanovená v metodickém pokynu MŠMT, viz http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss   Zde je také informace o evidenci docházky a způsobu omlouvání žáků.

6. Při opakovaném nedodržování hygienických pravidel může být žák vyřazen z dětské skupiny.

7. Provozní doba ve škole bude od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 v době od 7:30 do 16:00, podrobnější informace zveřejní škola podle počtu přihlášených žáků.

8. Školní stravování od 25. 5. 2020 – dle informací ŠJ bude možné, přihlašování prostřednicvím webových stránek jako v běžném režimu (www.strava.cz).

9. V případě, že zájem o vzdělávací aktivity na škole převýší organizační možnosti školy, ředitelka školy PhDr., Yveta Gašparcová stanovuje kritéria pro zařazení žáků do těchto vzdělávacích aktivit takto:

a) prioritně budou zařazeni žáci, jejichž rodiče pracují v rámci IZS nebo jako pracovníci zdravotnických zařízení

b) žáci 1. -3. ročníku.