ENGLISH STAR 2018

ENGLISH STAR 2018

ZŠ Bakalovo nábřeží vyhlašuje soutěž „English Star“ pro žáky 1., 2. a 3. ročníků základních škol rozdělenou do 3 kategorií.    kategorie – 1. třídy

    kategorie  -  2.třídy

    kategorie – 3. třídy

Soutěž se bude konat dne 6. 3. 2018 v prostorách ZŠ Bakalovo nábřeží 8, Brno 639 00 od 8.00 do 12.00 hod. Škola může vyslat maximálně 2 děti do každé kategorie. Soutěžící nesmí pocházet z bilingvních rodin.

V 1. kategorii budou zkoušena témata ústně i písemně, přičemž test bude založen na principu vybarvování, spojování a kroužkování správných odpovědí – obrázků, nikoli slov. Ústně by děti měly zvládat témata - barvy,  čísla 1 – 10, zvířata, rodina a dům, jídlo , věci ve třídě, oblečení, části těla a základní povely.

Ve 2. kategorii budou použity stejné tematické okruhy s mírně rozšířenou slovní zásobou, čísla 1 – 20, hračky a slovesa to be a have got. Soutěžící opět absolvují písemný i ústní test hravou a atraktivní formou.

3. kategorie nabídne dětem setkání s rodilým mluvčím . Okruhy zkoušené slovní zásoby zůstanou stejné, rozšířené o základní přídavná jména, slovesa a spelling. Předpokládá se  komunikace pouze v angličtině.

Každý soutěžící obdrží diplom, výherci získají drobné ceny. Čekání bude zpříjemněno sledováním DVD, hrami a prací s interaktivní tabulí. Přihlášky zasílejte do 28. 2. 2018  na e-mailovou adresu rosenkrancova@bakalka.cz.

Těšíme se na vaši účast