Informační schůzka k přijímacím zkouškám na SŠ

Informační schůzka k přijímacím zkouškám na SŠ

V pondělí 9. 1. 2017 se v jídelně školy koná v 18:30 h informační schůzka k přijímacím zkouškám na střední školy. 

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

- ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 Zveřejnění

 Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup:

- obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání*)

- kritéria přijímacího řízení*) a způsob hodnocení jejich splnění

ostatní obory vzdělání

do 31. ledna 2017

 

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy

ostatních oborů vzdělání

do 15. března 2017

  

Podávání přihlášek

Uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce*).

ostatní obory vzdělání

do 1. března 2017

 

Přijímací zkoušky - termíny

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

dva termíny v období 2.–15. ledna 2017

talentová zkouška v konzervatoři

dva termíny v období 15.–31. ledna 2017

talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou

dva termíny v období 2. ledna–15. února 2017

jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání

12. a 19. dubna 2017

jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia

18. a 20. dubna 2017

školní přijímací zkoušky v 1. kole

dva termíny v období 12.–28. dubna 2017

školní přijímací zkoušky v dalších kolech

termíny stanoví ředitel školy

 

Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře

- uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

- uchazeč může znovu podat do 1. března dvě přihlášky na jiné střední školy

- není-li naplněn počet žáků, může ředitel střední školy nebo konzervatoře vyhlásit další kola přijímacího řízení

 1. kolo přijímacího řízení

 - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

Jednotné přijímací zkoušky

- konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání - nevztahují se na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

- konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky

- každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek

- u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště

- hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %

- ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku)

 Další kola přijímacího řízení

- není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

- není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků talentové zkoušky, je-li stanovena,

c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

- kritéria zveřejňuje ředitel školy v termínech uvedených výše

- pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení; kritéria pak musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

- kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu

Základní škola

- vydává zápisové lístky svým žákům

- potvrzuje žákům zápisové lístky a vede evidenci o tom, komu zápisové lístky vydal

- potvrzuje přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

- škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek, uchazeči si je mohou stáhnout z internetu (odkaz viz níže)

 

 Práva a povinnosti uchazeče

- vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

- uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

- uchazeč podává přihlášku vždy přímo řediteli školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (diplomy ze soutěží atd.)

- odvolací lhůta proti rozhodnutí ředitele střední školy činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

- v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

 Zápisový lístek

- svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává

- zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání

- uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání)

 Povinnosti ředitele střední školy (konzervatoře)

 - zveřejňuje povinné údaje (viz výše)

- zveřejňuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů

- pokud se v 1. kole přijímacího řízení konají školní přijímací zkoušky, stanoví ředitel školy 2 termíny konání těchto zkoušek – stále se jedná o jedno kolo přijímacího řízení, tzn. že ředitel školy stanoví jedno společné pořadí uchazečů z obou termínů

- po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna; pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení; po vyhodnocení všech výsledků přijímacího řízení pak ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazečů v období od 5. do 15. února

- v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou zašle sdělení o výsledku talentové zkoušky nejpozději do 20. února; pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení v dubnu – koná jednotnou zkoušku, popř. školní přijímací zkoušku

- ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení; v případě ostatních oborů vzdělání ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená

- nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou

- zápisové lístky, které byly řediteli školy doručeny přijatými uchazeči, opatří otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byly na školu doručeny

- uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku (vzhledem k tomu, že může zápisový lístek opakovaně uplatnit – viz výše)

- ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů

   Zajímavé a užitečné odkazy:

http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky=kraj

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://cermat.cz

Upozornění:

Vyplnění přihlášky na SŠ je zcela v kompetenci zákonných zástupců žáků. Zákonný zástupce vyplní kompletně celou první stranu přihlášky a poté třídní učitel vyplní 2. stranu této přihlášky. Potvrzenou školou ji vrátí  žákům.