ENGLISH STAR 2015

ENGLISH STAR 2015

ZŠ Bakalovo nábřeží vyhlašuje soutěž „English Star“ pro žáky 1. a 2. a 3.  ročníků základních škol rozdělenou do 3 kategorií.

  1. kategorie – 1. třídy
  2. kategorie  -  2. třídy
  3. kategorie –  3. třídy

Soutěž se bude konat dne 10. 3. 2015 v prostorách ZŠ Bakalovo nábřeží 8, Brno  639 00  od 8.00 do 12.00 hod.  Každá škola může vyslat dva soutěžící do 1., 2. i    3.  kategorie.

V 1. kategorii budou zkoušena témata ústně i písemně, přičemž test bude založen na principu vybarvování, spojování a kroužkování správných odpovědí – obrázků, nikoli slov. Ústně by děti měly zvládat témata - barvy,  čísla 1 – 10, zvířata, rodina a dům, jídlo , věci ve třídě, oblečení, části těla a základní povely.

Ve 2. kategorii budou použity stejné tematické okruhy s mírně rozšířenou slovní zásobou, čísla 1 – 20, hračky a slovesa to be a have got. Soutěžící opět absolvují písemný i ústní test hravou a atraktivní formou.

Ve 3. kategorii se k uvedeným tématům přidá ještě počasí, dopravní prostředky a sporty, navíc i  spelling. V písemném testu již budou děti odpovídat jednoslovně na jednoduché otázky. Dále budou plnit úkoly typu – zpřeházená písmena, doplňování písmen do slov a spojování obrázku se slovem.

Soutěže se nesmí zúčastnit pouze děti z bilingvních rodin. Děti, které absolvovaly anglickou MŠ se účastnit mohou.

Každý soutěžící obdrží diplom, výherci získají drobné ceny. Čekání bude zpříjemněno sledováním DVD, hrami a prací s interaktivní tabulí. Přihlášky zasílejte do 28. 2. 2015 na e-mailovou adresu rosenkrancova@bakalka.cz.

Těšíme se na vaši účast

        Jindra Rosenkrancová