Volby do Školské rady

Volby do Školské rady

Vyhlášení voleb do Školské rady

Ředitelka školy Základní školy Brno, Bakalovo nábř. 8  PhDr. Yveta Gašparcová vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 Zákona 651/2004 Sb, o předškolním, základním, středním,  vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění

VOLBY  DO ŠKOLSKÉ RADY  v  den 14.11.2011

Školská rada ZŠ Brno, Bakalovo nábř. 8 je tříčlená, jednoho člena jmenuje zřizovatel (MČ Brno- střed), jednoho člena volí pedagogové školy (volby proběhnou 14.11.2011 v době od 14:00 do 15:00) a třetího člena volí zákonní zástupci žáků školy.

Volby člena ŠR za zákonné zástupce žáků  proběhnou na základě nominací dne 14.11.2011 ve sborovně školy v době od 16:00 do 18:30 ( v den konání třídních schůzek).

Zákonní zástupci mohou do 31.10.2011 navrhovat kandidáty do Školské rady a to vrácením návratky na formuláři  oznámení o vyhlášení voleb do ŠR buď prostřednictvím třídního učitele nebo doporučeně na adresu  školy. Písemný seznam navržených kandidátů bude k dispozici voličům v místě a v době konání voleb do ŠR.