PISA - Jsme první v republice

V rámci mezinárodního výzkumu PISA se Bakalka umístila na prvním místě v České republice a mezi prvními v Evropě.

Mezinárodní výzkum PISA proběhl v roce 2009 v 65 zemích celého světa pod hlavičkou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V České republice výzkum PISA realizoval Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Výzkum PISA se zaměřuje na zjišťování znalostí a dovedností čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti u patnáctiletých žáků (kteří ukončují povinnou školní docházku nebo již začínají studovat na střední škole). Výzkum PISA probíhá v tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen větší důraz na jednu z uvedených oblastí. ČR se zapojila již od počátku testování – tj. v letech 2000, 2003, 2006 i 2009.
V roce 2009 bylo i z naší školy celkem 21 žáků vybráno k testování. Byl to vzorek patnáctiletých žáků naší školy, jejich výběr byl proveden Českou školní inspekcí jen na základě data narození žáků, průběh testování byl plně veden pracovníkem České školní inspekce.

Z celkové analýzy výsledků testování v rámci všech 65 zemí, ale hlavně v rámci analýzy výsledků žáků v České republice, vyplývá následující:


Čeští žáci dosáhli v testu čtenářské gramotnosti pouze podprůměrných výsledků. Od roku 2000 došlo u žáků v ČR k významnému zhoršení výsledků. Testováním prošlo 134 základních škol z celé ČR a skutečně celkové výsledky v ČR jsou velkým propadem.


V kontextu celkově nelichotivě vyznívající zprávy za Českou republiku nás o to více těší výsledky žáků naší školy. Zatímco Ministerstvo školství a další odpovědná místa diskutují o příčinách propadu výsledků vzdělávání na základních školách v ČR, může se naše škola skutečně pochlubit vynikajícími výsledky ve všech třech testovaných oblastech. Co je tedy příčinou propadu žáků v České republice a zároveň vynikajícího výsledku žáků naší školy? Víme ale zcela jistě jedno. Testovaný vzorek žáků naší školy nebyl žádný studijní výběr a v porovnání s ostatními ročníky se nám právě tito žáci jevili jako průměrní. Proto nás výsledek zcela objektivního a nezávislého testování velmi potěšil, ale ne zcela překvapil. Naše škola ani po zavedení školního vzdělávacího programu neupustila ze svých nároků na kvalitní výuku. Ve své práci využíváme mnoho prvků moderního vyučování, přesto zůstávají pilířem výuky na naší škole tradiční a osvědčené výukové metody. Jako zásadní a důležité vidíme také osobní zainteresovanost každého pedagoga, jeho pracovní nasazení a pedagogický optimismus. Učitelé na naší škole se snaží ze všech sil dopomoci každému žáku, aby dosáhl v rámci výchovy a vzdělávání svého osobního maxima.

  

  Průměrné výsledky žáků ZŠ Výsledek žáků naší školy v rámci ČR Pořadí žáků naší školy mezi 134 základními školami v ČR Pořadí žáků naší školy mezi žáky základních škol všech testovaných 65 zemí
Čtenářská gramotnost 478 529 2
3
Matematická gramotnost 493 534,1 1 3-4
Přírodovědná gramotnost 501 575 1 1