Další projekty

Jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků máme více jak 40-letou tradici v oblasti jazykového vzdělávání. Tomu odpovídá především špičkový kádr pedagogů a materiální zázemí, které je tvořeno odbornými učebnami vybavenými nejmodernější technologií, výukovými programy a učebními pomůckami. Vědomi si stále vzrůstající významu znalosti cizích jazyků, zahájili jsme před třemi lety nadstandardně výuku anglického jazyka již od prvního ročníku. Rozsah počtu hodin výuky cizího jazyka, zejména však vysoce erudovaná práce pedagogů a objektivní výsledky vzdělávání jsou žáky a rodičovskou veřejností hodnoceny velmi pozitivně.

Podpora angličtiny ve vybraných mateřských a základních školách

Zapojení naší školy do pilotního projektu statutárního města Brna „Podpora angličtiny ve vybraných mateřských a základních školách“ je přirozeným vyústěním výsledků naší práce a umožní námještě intenzivněji a soustavněji naplňovat vzdělávací záměry školy v oblasti jazykové výuky. Projekt  finančně podporuje první souvislý vzdělávací systém, kdy dítě má možnost začít s cizím jazykem již v mateřské škole a jazykové vzdělávání kontinuálně pokračuje  v 1. a 2. ročníku základní školy.

Výuka některých předmětů v anglickém jazyce

V roce 2007 vstoupila naše škola na základě povolení MŠMT do pokusného ověřování výuky některých předmětů v anglickém jazyce. K posílení jazykových kompetencí vyučujeme v anglickém jazyce pracovní činnosti na I. stupni a informatiku na I. i II. stupni.

EdTWIN

V roce 2007 byla zahájena spolupráce naší školy s Evropskou kanceláří rady města Vídeň.V rámci tohoto partnerství byly již uskutečněny tyto podprojekty:

Dignity Day

Naši žáci již měli možnost zapojit se do projektu Dignity Day, což jsou pravidelné žákovské konference na dané téma, kdy jednacím jazykem je angličtina. V listopadu 2008 diskutovali s žáky z Rakouska a Slovenska o lidských hodnotách.

EdTWIN

V rámci projektu mají možnost poznávat reálie Vídně společně s vrstevníky partnerských zemí zapojených do projektu.

 Evropské jazykové portfolio

Žáci 4. ročníku si pod vedením vyučujících anglického jazyka vytvářejí své vlastní Evropské jazykové portfolio. Práce na portfoliu učí žáky sebereflexi a také poukáže na důležitost cizího jazyka v každodenním životě.

Comenius II

Díky své jazykové profilaci a nabídce výuky tří jazyků – Aj, Frj a Nj považujeme za prioritu získávání jazykových asistentů – rodilých mluvčích, kteří se přímo podílí na jazykové výuce žáků. V minulých letech především prostřednictvím agentury Sokrates. V současné době získáváme tyto asistenty přes Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy (NAEP), v programu Comenius II.. Jejich náplní je zejména asistence při vyučovacích hodinách, spolupráce na mezinárodních projektech a pomáhají organizovat kulturní a společenské akce zaměřené na poznávání reálií své země.

Erasmus

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do mezinárodního programu Erasmus, což je bilaterální program mezi Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Paula Valéryho v Montpellier ve Francii. Francouzští studenti, kteří se specializují na francouzštinu jako na cizí jazyk, budou vysláni na výměnný pobyt do ČR a budou i na naší škole vykonávat asistenční činnost v hodinách francouzského jazyka. Budou tak pomáhat vyučujícím i žákům přímo při výuce, další možností využití spolupráce s nimi bude zapojení do vedení kroužků event. práce školní družiny (motivace pro žáky k výběru francouzštiny jako druhého cizího jazyka).