Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích

Termíny přijímacích zkoušek

 • čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání 14. a 15. dubna 2020
 • 6letá a 8letá gymnázia 16. a 17. dubna 2020
 • náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 13. a 14. května 2020        

1. kolo přijímacího řízení

 • uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
 • uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce
 • vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 Jednotné přijímací zkoušky

 • konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání
 • konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky
 • každý uchazeč může konat jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek
 • u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel SŠ o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školského poradenského pracoviště (prodloužení času na písemnou zkoušku)
 • hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
 • ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku a zároveň školní přijímací zkoušku)

Další kola přijímacího řízení

 • není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání
 • není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

 • stanoví ředitel/ka SŠ nejpozději do 31. 1. 2020
 • SŠ hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků talentové zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

d) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena

e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 Zápisový lístek

 • Vydává žákům ZŠ do 15. 3. 2020
 • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu); pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání
 • uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo při přijímání ke vzdělávání v konzervatoři, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, do kterého se talentové zkoušky nedělají (do tzv. „běžných“ oborů vzdělání)

Zajímavé a užitečné odkazy:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.vyberskoly.cz/

http://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihomoravsky=kraj