Testování žáků SCIO 2011-2012 ANGLICKÝ JAZYK

V letošním školním roce jsme uvítali novinku v oblasti testování cizích jazyků. V rámci projektu Stonožka proběhlo v květnu 2012 testování z anglického jazyka, které pracuje s úrovněmi vytvořenými na základě Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výsledky obsahují orientační informace o dosažené úrovni v rámci jednotlivých typů (slovní zásoba, porozumění textu, gramatika, konverzační situace). Testy pro ZŠ a odpovídající úrovně víceletých gymnázií měřily kategorie A a B. Žáci, kteří tento rámec přesahují, jsou označeni mezní kategorií a znaménkem, tedy B 2+ patří do kategorie B2 nebo vyšší.

Kategorie na základě Společného evropského referenčního rámce:

A 0- Žák se s pomocí naučených frází umí představit a vyjádřit základní informace o sobě,

své rodině či svých koníčcích. Tyto fráze také dokáže rozpoznat v textu. Začíná rozumět některým

výrazům používaným v každodenním životě. Dokáže přečíst a pochopit jednoduché věty a fráze, pokud

má potřebnou slovní zásobu a může si text přečíst víckrát po sobě. V mluveném projevu porozumí

výrazům a větám, které zná , pokud jsou vysloveny pečlivě a pomalu.

 

A 1 - Žák zná výrazy používané v každodenním životě a dokáže vyjádřit detaily týkající se jeho osoby, rodiny

a přátel. Jednoduchými větami popíše místo, kde žije a lidi, které zná. Umí položit jednoduché otázky
a zjistit tak informace o jiné osobě (například o místě, kde žije nebo o věcech, které vlastní). Porozumí

pomalu, zřetelně a jednoduše mluvícím partnerům, kteří jsou ochotni případně svou výpověď zopakovat,

a dokáže reagovat na jejich otázky. V textu i mluveném projevu dokáže identifikovat známá slova a věty.

Úroveň A1 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní školy od žáka na konci 5. třídy

základní školy.

 

A 2 - Žák umí základními frázemi popsat sebe, svou rodinu, školu, zájmy či okolí. Dokáže v přímé

a jednoduché výměně informací stručně popsat rutinní činnosti a své potřeby. Umí vést společenskou

konverzaci o známých tématech a reagovat na momentální situaci. Dokáže napsat jednoduché poznámky

či zprávy a zvládne i krátký osobní dopis. V jednodušších textech dokáže vyhledat základní informace.

Rozumí větám, které se týkají jeho samého, rodiny, nákupů nebo zaměstnání. Porozumí základnímu

sdělení, je-li proneseno pomalu a zřetelně.

Úroveň A 2 očekává Rámcový vzdělávací program pro základní školy od žáka na konci 9. ročníku

základní školy.

 

B 1Žák ovládá fráze a slovní zásobu týkající je běžných témat a témat, která ho zajímají a dokáže o nich
i napsat souvislý text. Jazykově si poradí v situacích , které mohou nastat při cestování do ciziny. Umí

popsat zážitky, události, sny, naděje a cíle či stručně vysvětlit a zdůvodnit své názory a plány. Zvládne

vyprávět příběh, přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce. Své zážitky a dojmy dokáže popsat
i v osobním dopisu. Bez přípravy se může zapojit do hovoru o aktuálních událostech a známých tématech

se správným použitím gramatických prostředků, Rozumí hlavním myšlenkám ve spisovném mluveném

projevu, týká-li se běžných témat. Pochopí smysl rozhlasového či televizního vysílání s běžným obsahem.

B 1 je kategorie, ze které vychází základní úroveň maturitní zkoušky.

 

B 2 - Žák bez velké námahydokáže vést plynulou spontánníkonverzaci s rodilým mluvčím. Umí se

srozumitelně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho zájmu, bez problémů

vysvětlí své stanovisko k aktuálním otázkám a dokáže uvést výhody a nevýhody různých řešení. Rozumí

textům současné prózy, článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají

konkrétní postoje i hlavním myšlenkám složitých textů na různá témata včetně odborně zaměřených

diskuzí na téma, o které se zajímá. Umí napsat srozumitelně podrobné texty různé formy na různá témata,

obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V osobním dopise dokáže vyjádřit emoce či pospat své pocity.

Nedopouští se gramatických chyb vedoucích k nedorozumění, většinu svých chyb umí opravit. Rozumí

většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat a také většině filmů ve spisovném

jazyce. Dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná.

Pro zvládnutí vyšší úrovně maturitní zkoušky jsou požadovány znalosti minimálně na úrovni B 2.

 

 

C 1 - Žák se umí plynně a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů, umí jazyka užívat pružně
a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Zvládá se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text
a podrobně vysvětlit svá stanoviska, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Dokáže dodržovat vysoký stupeň gramatické správnosti, zřídka se dopouští systémových chyb a tyto

chyby jsou sotva postřehnutelné, ale pokud se objeví, obvykle je dokáže opravit. Umí volit vhodné fráze
a vybírat své formulace tak, že se vyjadřuje jasně a na odpovídající stylové rovině bez nutnosti redukovat

to, co chce sdělit. Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů (jak faktografických, tak

beletristických), ocení rozdíly v jejich stylu. Porozumí odborným článkům a delším technickým

instrukcím, a to i pokud se nevztahují k jeho oboru. Je schopen sledovat film nebo rozhlasové vysílání

v anglickém jazyce.

 

Připomínáme, že v 5. ročníku RVP se předpokládá dosažení úrovně znalostí A1, v 9. ročníku RVP pak dosažení kategorie A2

 

Dovolujeme si ocitovat text závěrečného hodnocení výsledků testování z ANGLICKÉHO JAZYKA našich žáků firmou SCIO. Pro všechny testované ročníky (5.-7. roč. ) je v závěrečné zprávě uvedeno:

Výsledky vaší školy v testu anglického jazyka jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování.“

 

 

Výsledky jednotlivých ročníků a tříd na naší škole:

 

Anglický jazyk v 5. ročníku

 

 

Počet testovaných

úroveň SERRJ

A 0

úroveň SERRJ

A 1

úroveň SERRJ

A 2

úroveň SERRJ

B 1+

5. A

18

0

0

2

16

5. B

17

1

1

4

11

5. C

8

0

1

6

1

výsledek výrazně nad požadovanou úroveň

 

Porovnání výsledků žáků 5. roč. naší školy s republikovým výsledkem:

 

 

úroveň SERRJ

A 0

úroveň SERRJ

A 1 v %

úroveň SERRJ

A 2 v %

úroveň SERRJ

B 1+ v %

Základní školy

4231 žáků

33 %

37%

26%

4%

Naše 5.A,B,C

43 žáků

2,3%

4,65%

28%

65%

 Anglický jazyk v 6. ročníku

 

 

Počet testovaných

SERRJ

A 0

SERRJ

A 1

SERRJ

A 2

SERRJ

B 1

SERRJ

B 2+

6. A

15

0

0

7

6

2

6. B

17

1

2

3

8

3

6. C

22

1

2

7

3

9

 

výsledek výrazně nad požadovanou úroveň

 

Porovnání výsledků žáků 6. roč. naší školy s republikovým výsledkem:

 

 

úroveň SERRJ

A 0

SERRJ

A 1 v %

SERRJ

A 2 v %

SERRJ

B 1 v %

SERRJ

B 2+ v %

Základní školy

1839 žáků

24%

34%

27%

12%

3%

Naše 6.A,B,C

54 žáků

3,6%

7,4%

31,5%

31,5%

26%

 

Anglický jazyk v 7. ročníku

 

 

Počet testovaných

SERRJ

A 0

SERRJ

A 1

SERRJ

A 2

SERRJ

B 1

SERRJ

B 2+

7. A

10

0

0

2

5

3

7. B

18

0

0

1

11

6

7. C

18

0

0

0

11

7

 

výsledek výrazně nad požadovanou úroveň

 

 

 

Porovnání výsledků žáků 7. roč. naší školy s republikovým výsledkem:

 

 

úroveň SERRJ

A 0

SERRJ

A 1 v %

SERRJ

A 2 v %

SERRJ

B 1 v %

SERRJ

B 2+ v %

Základní školy

2186 žáků

18%

34%

26%

19%

3%

Naše 7.A,B,C

46 žáků

0%

0%

6,5%

58,5%

35%

 

 

Všichni testovaní žáci 7. ročníku naší školy splnili očekávanou úroveň pro vzdělávání žáka na konci 9. ročníku.