Výsledky šetření České školní inspekce na naší škole

Výsledky šetření České školní inspekce na naší škole

V termínu 18.-23. března 2015 byla provedena na naší škole inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb.

Komplexní kontrolu prováděl pětičlenný tým pracovníků České školní inspekce. Výsledky jejich zjištění Vám nyní předkládáme ve zkrácené verzi, celý text s podrobnými výsledky inspekční činnosti budou v nejbližších dnech zveřejněny na portále České školní inspekce

www.csicr.cz, v registru inspekčních zpráv (k jejímu vyhledání je nutné zadat údaje o škole):

Název:    Základní škola,

Adresa:  Bakalovo nábřeží 8

              Brno                 

HLEDAT

Česká školní inspekce provádí hodnocení škol podle jednoznačně definované hodnotící škály. Pro správné pochopení výsledků inspeční zprávy doporučujeme seznámit se s významem jednotlivých hodnotících stupnů:

Hodnotící škála

Pro účely hodnotící činnosti je stanovena jako základ pro hodnocení čtyřstupňová hodnotící škála:

a) Krizový stav odpovídající výmazu ze školského rejstříku.

Činnost školy není v souladu se školským zákonem, je ohrožena bezpečnost a zdraví účastníků vzdělávání nebo zaměstnanců školy, škola nemá personální, materiální nebo finanční předpoklady pro činnost podle školského zákona. Právnická osoba vykonávající činnost školy úmyslně uvedla nepravdivé údajev povinných výkazech.

b) Rizikový stav s možností nápravy v dané lhůtě.

V posuzované oblasti jednoznačně převažuje negativní stav, při probíhajících činnostech dochází k porušování právních předpisů, nedodržování školního vzdělávacího programu (schválených učebních dokumentů), plánování a řízení kvality a trvalého rozvoje dané oblasti nejsou účinné nebo je nelze prokázat, vyskytují se závažné nedostatky. Systém vnitřní kontroly a vlastního hodnocení je nedostatečný, neúplný nebo neúčinný.

c)     Požadovaný stav (standard)

V posuzované oblasti převažuje běžný (standardní) funkční stav, činnosti probíhají v souladu s právními předpisy, školním vzdělávacím programem (schválenými učebními dokumenty), k jejich porušení dochází výjimečně. Zjištěné nedostatky jsou převážně zanedbatelné a je možné je odstranit ve velmi krátké lhůtě nebo v průběhu inspekční činnosti na místě. Systém vnitřní kontroly a vlastního hodnocení je dostatečný a úplný.

d) Nadstandardní stav (příklad dobré praxe).

V hodnoceném kritériu jednoznačně převažuje výborný stav, činnosti probíhají v souladu s právními předpisy, školním vzdělávacím programem (schválenými učebními dokumenty). Škola má funkční systém vnitřní kontroly a vlastního hodnocení na všech úrovních. Je úspěšná v projektech národních i mezinárodních (např. rozvojové programy, projekty ESF). V případě dílčích nedostatků škola průběžně přijímá opatření a daří se je realizovat

 

Zkrácený text ( výtah z inspekční  zprávy na ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, ze dne 16. dubna 2015) :

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů

Řízení školy je promyšlené, koncepční záměry vycházejí z analýzy situace ve škole a zahrnují všechny oblasti její činnosti.  Cíle a priority školy jsou jasně vytyčeny, blíže jsou upřesněny v krátkodobých a dlouhodobých plánech. Způsob organizace vzdělávací činnosti a provozu školy  specifikují pečlivě zpracované směrnice, které svým obsahem na sebe logicky navazují. Organizační struktura školy a delegované kompetence podporují operativní řízení.

Promyšlená práce vedení školy se promítá do personálních podmínek, pro naplňování ŠVP má škola výborné personální obsazení. Ředitelka soustavně sleduje personální situaci ve škole, díky pečlivému přijímání pedagogických pracovníků do pracovního poměru zajistila vynikající podmínky pro odbornost výuky (téměř všechny předměty jsou  vyučovány učiteli s příslušnou aprobací). Z rozhovorů s pedagogy v průběhu inspekční činnosti vyplynulo, že jsou ve škole spokojeni a pracovního místa si považují. Personální podmínky vytvářejí výborné předpoklady pro naplňování vzdělávacích potřeb žáků.

Zajištění školy učebnicemi a učebními pomůckami je na velmi dobré úrovni. Kvalitní vybavení audiovizuální technikou vytváří velmi dobré podmínky pro osobnostní růst žáků.
Za sledované období se podařilo rozšířit prostor pro stravování žáků, dokončit přístavbu školy, a tím rozšířit místo pro činnost školní družiny, vybudovat dvě nové učebny, vybavit učebny stavitelnými žákovskými lavicemi a židlemi, notebooky a datovými projektory, případně interaktivními tabulemi, doplnit sportovní nářadí a pomůcky pro výuku tělesné výchovy, upravit areál školní zahrady včetně vybudování zahradní učebny, obměnit žákovské počítače a další. V letošním školním roce byl pokryt školní areály WIFI sítí. Všechny interiéry budovy školy působí příjemně, jsou funkční, podnětné a vkusně upravené. Většinu dekorací tvoří zdařilé žákovské výtvarné práce. Pro individuální rozvoj žáků jsou zajištěny kvalitní prostorové a materiální podmínky.

Škola vytváří bezpečné prostředí pro výuku i odpočinkové aktivity žáků v průběhu přestávek.

Realizované výjezdy do zahraničí (např. Velká Británie, Německo, Itálie, Rakousko) byly soustředěny na rozvoj jazykové gramotnosti žáků a poznání historie navštívených zemí. Partnerské vztahy s různými institucemi podporují rozvoj důležitých hodnot osobnosti žáka.

 

Ve vztahu k realizaci ŠVP má škola pro vzdělávání žáků velmi dobré podmínky. Příkladem dobré praxe jsou personální podmínky a oblast řízení školy, zejména koncepční a promyšlená strategie a její důsledné naplňování.

 

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

Vyučující zohledňovali individuální potřeby žáků, ti se do realizovaných učebních činností zapojovali se zájmem, byli zvídaví, měli velmi dobře vybudované učební i sociální návyky. Vzdělávání  bylo pozitivně ovlivněno  jejich ctižádostí a pozorovatelnou touhou po vzdělání. Respektovali nastavená třídní pravidla chování, reagovali na dohodnuté pokyny. Z výuky bylo patrné, že žáci umí a chtějí spolupracovat, vyjádřit svůj názor a vzájemně si naslouchat. Vyučující dbali na propojování získaných poznatků žáků s praxí. Vhodně volenými vyučovacími metodami navozovali problémové situace a dávali žákům prostor k formulování a ověřování vlastních závěrů. Důrazem na mezipředmětové vztahy byli žáci vedeni k celistvému chápání učební látky. Případné chyby byly vnímány jako přirozený prvek vzdělávání, žáci byli vedeni k objevování příčiny chyb a ke zdůvodňování správných učebních postupů. Průběžně zařazovaným sebehodnocením si žáci vybudovali schopnost kritického posouzení výsledků vlastní práce.

Ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ: kvalita organizace a průběhu vzdělávání byla ve vztahu k naplňování ŠVP na vynikající úrovni. Výuka byla vedena vysoce kvalitní angličtinou, vyučující byli pro žáky mluvním i pedagogickým příkladem. Žáci vykazovali
ve sledované výuce nadstandardní znalosti.

Hodiny českého jazyka na 2. stupni ZŠ probíhaly v klidné a přátelské atmosféře, patrné bylo vysoké zaujetí žáků pro řešení zadaných úkolů a výborná pracovní morálka. Z projevu žáků bylo zřejmé, že jsou zvyklí pracovat systematicky a precizně.

Výuka anglického jazyka na 2. stupni ZŠ byla vedena zkušenými vyučujícími, po odborné a metodické stránce na velmi vysoké úrovni. Všechny sledované hodiny byly důsledně vedeny v cizím jazyce, žáci reagovali ne kladené dotazy pohotově, se zaujetím plnili zadané úkoly, úroveň vyjadřovacích dovedností žáků byla na vysoké úrovni.

Výuka jazyků a výsledky, kterých žáci v těchto předmětech dosahují, jsou příkladem dobré praxe.

V hodinách matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu na 2. stupni ZŠ projevovali žáci o práci zájem, aktivně spolupracovali  s učitelem. Ve zhlédnutých hodinách byli žáci cíleně vedeni k rozvoji matematické a přírodovědné gramotnosti.

Vzdělávání u všech žáků směřovalo k postupnému rozvoji kompetencí na úrovni odpovídající jejich individuálním předpokladům. Průběh vzdělávání měl celkově velmi dobrou úroveň, téměř polovina sledovaných hodin byla příkladem dobré praxe.

 

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

Systém výchovného poradenství a prevence rizikového chování žáků je účinný, o jejich celkově promyšleném a fungujícím nastavení svědčí pravidelné vyhodnocování konkrétních činností, přijímání případných opatření a koordinovaná spolupráce všech pedagogů školy. Myšlenka otevřené školy poskytuje každému žákovi nalézt své dovednosti  a dokázat se prosadit. Škola nabízí žákům prostor k mnoha aktivitám a organizuje pro ně širokou nabídku mimoškolních činností. Soustavná a dobře organizovaná práce s talentovanými žáky se odráží v jejich vynikajících výsledcích při soutěžích a olympiádách. Ve velké  konkurenci se dokázali prosadit a dosahovali výborných výsledků od kol školních až po celostátní.

Škola pečlivě monitoruje sociální klima v jednotlivých třídách. Nastavené cíle (otevřenost a důvěryhodnost k žákům a jejich zákonným zástupcům, vedení žáků ke slušnosti, empatii, solidaritě, přátelským vztahům) se ve škole daří úspěšně naplňovat. Vztahy mezi vyučujícími
a žáky byly přátelské, vybudované na vzájemném respektu. Žáci se chovali příkladně, zdravili, přirozeně komunikovali mezi sebou i s dospělými, z jejich chování bylo zřejmé, že se ve škole cítí spokojeně a bezpečně.

Žáci se aktivně zapojili do různých sbírkových a charitativních činností, velký úspěch měla realizace školního projektu na téma mezigenerační solidarita. Příkladem pro žáky jsou kolegiální mezilidské vztahy mezi všemi zaměstnanci.

Nadstandardní pozornost je věnována jazykovému vzdělávání. Komunikační dovednosti si žáci soustavně rozvíjí ve výuce anglického jazyka od 1. ročníku ZŠ, v rámci nabízených kroužků, školních projektů, soutěží a mimoškolních aktivit.

Na základě rozhodnutí MŠMT realizuje škola bilingvní výuku ve vybraných předmětech praktické činnosti a informatika. Škola pravidelně pořádá kurzy Cambridge, ve kterých žáky ve spolupráci s Britskou radou připravuje ke zkouškám YLE a KET. Ti při nich prokazují nadstandardní výsledky.

Z činnosti školy je patrná výrazná snaha vytvářet u žáků pozitivní vztah k přírodě, krajině a společenství, ve kterém žijí.

Výborné výsledky dosahují žáci při přijímacím řízení na střední školy. O velmi dobrém jménu školy svědčí také nadstandardní zájem o vzdělávání v ní.

Úspěšnost žáků ve vzdělávání je dlouhodobou výraznou tradicí školy. Dosahované výsledky ve vzdělávání žáků ve vztahu k ŠVP jsou příkladné.

 

Závěry:

K silným stránkám školy patří zejména kvalitní průběh vzdělávání a s ním související vynikající výsledky žáků ve vzdělávání, soutěžích a olympiádách. Škola cíleně formuje u žáků klíčové kompetence, na vysoké úrovni rozvíjí funkční gramotnosti. Příkladem dobré praxe je přátelské školní klima a demokratické prostředí školy, zapojení do řady projektů  a rozvojových programů. Aktivity, které škola vyvíjí v rámci výuky i mimo ni, podporují sounáležitost žáků s ní. Příkladem dobré praxe je řízení školy. Školní systémy pro hodnocení, vnitřní kontrolu s předáváním informací  jsou vysoce funkční.   Personální podmínky jsou vynikající. Vybavenost didaktickou technikou a postupně zlepšující se materiální a prostorové podmínky značně pozitivně ovlivňují kvalitu výuky.

Škola si dlouhodobě udržuje kvalitní úroveň ve všech sledovaných oblastech. Od poslední inspekční činnosti v roce 2009 výrazně zlepšila materiální a prostorové podmínky pro vzdělávání žáků, rozšířila spolupráci s partnery v rámci vzdělávacích projektů. Výrazný posun nastal v oblasti řízení a klimatu školy.

 

Pro porovnání výsledků předkládáme výtah z Výroční zprávy  České školní inspekce za rok 2013/2014, která uvádí statistická srovnání inspekčních zjištění ČŠI na základních školách (celkem 4 095) v ČR za  sledované období předešlého školního roku.

" V polovině oblastí posuzovaných na čtyřbodové škále kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání došlo oproti předchozímu školnímu roku k mírnému zlepšení (ubylo škol s riziky, více škol se tak posunulo k požadovanému stavu).

Celkově nejlépe hodnocenou oblastí v základních školách bylo již tradičně partnerství (např.  se zákonnými zástupci žáků, různými organizacemi a dalšími školami v regionu), které dlouhodobě vykazuje vysokou úroveň. Velmi dobře byla posuzována také účinná podpora rozvoje osobnosti žáků. V obou uvedených kritériích bylo jako nadstandardní označeno téměř 8 % škol. Kvalitativní posun nastal také v materiálních podmínkách škol, zde se dlouhodobě pozitivně projevuje vliv realizace projektu EU peníze školám, který školy využily zejména ke zlepšení svého materiálního vybavení. Materiální předpoklady škol se staly třetí nejlépe hodnocenou oblastí hodnocení ČŠI ve školním roce 2013/2014. Ke zlepšení došlo také v efektivitě organizace vzdělávání, kde podíl škol hodnocených jako nadstandardní vzrostl o 1,8 %.

 Meziroční srovnání potvrdilo, že nejproblematičtější oblastí hodnocení zůstává kvalita školních vzdělávacích programů, ve srovnání s předchozím školním rokem se mírně navýšil počet škol se ŠVP s odstranitelnými riziky (z 12,3 % na 13,5 %), jako nadstandardní bylo hodnoceno pouze 1,1 % ŠVP."