Soutěž v Aj „English Star“ pro žáky 1.-3. ročníků základních škol

Soutěž v Aj „English Star“ pro žáky 1.-3. ročníků základních škol

ZŠ Bakalovo nábřeží vyhlašuje soutěž „English Star“ pro žáky 1., 2. a 3. ročníků základních škol rozdělenou do 3 kategorií.

1.    kategorie - 1.třídy

2.    kategorie - 2.třídy

3.    kategorie - 3.třídy

Soutěž se bude konat dne 5. 3. 2013 v prostorách ZŠ Bakalovo nábřeží 8, Brno  639 00 od 8.00 hod. Každá škola může vyslat dva soutěžící do 1., 2. i 3.  kategorie.

V 1. kategorii budou zkoušena témata ústně i písemně, přičemž test bude založen na principu vybarvování, spojování a kroužkování správných odpovědí - obrázků, nikoli slov. Ústně by děti měly zvládat témata - barvy,  čísla 1-10, zvířata, rodina a dům, jídlo, věci ve třídě, oblečení, části těla a základní povely.

Ve 2. kategorii budou použity stejné tematické okruhy s mírně rozšířenou slovní zásobou, čísla 1 – 20, hračky a slovesa to be a have got. Soutěžící opět absolvují písemný i ústní test hravou a atraktivní formou.

Ve 3. kategorii se k uvedeným tématům přidá ještě počasí, dopravní prostředky a sporty, navíc i  spelling. V písemném testu již budou děti odpovídat jednoslovně na jednoduché otázky. Dále budou plnit úkoly typu – zpřeházená písmena, doplňování písmen do slov a spojování obrázku se slovem.

Děti, které navštěvovaly anglické MŠ, nebo pocházejí z bilingvních rodin se mohou zúčastnit také. Písemný test pro ně bude stejný, ale u ústní zkoušky budou muset prokázat hlubší slovní zásobu v uvedených tématech.

Každý soutěžící obdrží diplom, výherci získají drobné ceny. Čekání bude zpříjemněno sledováním DVD, hrami a prací s interaktivní tabulí. Přihlášky zasílejte do 25. 2. 2013 na e-mailovou adresu rosenkrancova@bakalka.cz.

Těšíme se na vaši účast