Motto

"Naše výsledky hovoří cizími jazyky"

O škole

Naše škola staví na letité tradici výuky cizích jazyků. Vytvořením školního vzdělávacího programu „Naše výsledky hovoří cizími jazyky“ jsme završili naše snahy o co nejkvalitnější výuku nejen v cizích jazycích a  využili také 50leté tradice školy jako školy s rozšířenou výukou jazyků. Součástí našeho vzdělávacího programu je výuka angličtiny od 1. ročníku pro všechny žáky a povinná výuka druhého cizího jazyka od 6. ročníku, kde si žáci mohou vybrat mezi jazykem německým a francouzským. Našim cílem je co nejkvalitněji připravit žáky  na další studium a u každého žáka využít maxima jeho osobních schopností.

Díky tomu, že škola disponuje dostatečným počtem pedagogů, kteří jsou odborně i pedagogicky způsobilí vyučovat i jiné předměty v anglickém jazyce, vyučujeme se schválením MŠMT jako jedna z mála základních škol v republice některé předměty v anglickém jazyce. Konkrétně se jedná o pracovní činnosti a informatiku. Oba předměty nebyly vybrány náhodně, v pracovních činnostech vyučovaných v anglickém jazyce si žáci posilují jazykové znalosti přímo v konkrétních každodenních situacích a výuka informatiky vychází z anglické terminologie.

Jako jediná škola v Jihomoravském kraji nabízíme žákům již od 2. ročníku přípravný kurz ke Cambridge zkouškám, které jsou každoročně pořádány v květnu ve spolupráci s Britskou radou a vedou k získání mezinárodně uznávaného certifikátu.

Rozšířená výuka jazyků

Jazyková profilace školy je realizována nejen neobvykle širokou nabídkou povinných předmětů, ale i množstvím zájmových aktivit. 

Povinné předměty

  • anglický jazyk od 1. ročníku
  • německý a francouzský jazyk od 6. ročníku
  • pracovní činnosti v anglickém jazyce (1. - 5. třída)
  • informatika v anglickém jazyce (5. a 6. třída)

Výuka formou nepovinných předmětů a zájmových kroužků

  • německý jazyk
  • konverzace v anglickém jazyce
  • konverzace v německém jazyce
  • konverzace ve francouzském jazyce
  • příprava ke Cambridge zkouškám

Při tvorbě ŠVP se škola snažila maximálně využít disponibilní hodiny, jejichž náplň určuje sama škola, pro výuku cizích jazyků. Pro srovnání uvádíme tabulky počtu výuky cizích jazyků na naší škole a na jiných školách bez výuky cizích jazyků.

Vybavení a odborné učebny

Škola prošla nedávno kompletní rekonstrukcí. Jednotlivé třídy i odborné učebny jsou vybaveny moderním nábytkem a pomůckami.

Mezi nejmodernější odborné pracovny, které mohou naši žáci využívat, patří učebna Fyziky a Chemie, která slouží zároveň jako laboratoř pro fyzikální i chemické pokusy.